Vacxin trung tâm

TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG (Miễn phí - chỉ tiêm chủng vào buổi sáng)
  • Sáng thứ 4 và sáng thứ 6: Quinvaxem, Bại liệt
  • Sáng thứ 3 và sáng thứ 6: Lao, Sởi
  • Thứ 2 và Thứ 5: VAT/thai phụ
  T2 T3 T4 T5 T6
VAT X
cả ngày
    X
cả ngày
 
SỞI 9 - <12 tháng   X     X
Lao <12 tháng   X     X
Viêm gan B   X     X
5/1 (Quinvaxem + bại liệt)     X   X

Cập nhật ngày 22/09/2020, các thuốc tiêm chủng dịch vụ (trả phí) hiện có:
  • Các thuốc trong CT tiêm chủng mở rộng (miễn phí)

Trân trọng./.