Thành Tích Khen Thưởng

 
STT
NỘI DUNG KHEN THƯỞNG SỐ QUYẾT ĐỊNH
  * Trung tâm CSSKSS:  
1 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2008 669/QĐ-UBND Ngày 25/2/2009
2 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2009 691/QĐ-UBND Ngày 25/2/2010
3 Bằng khen UBND Tỉnh năm 2009 693/QĐ-UBND Ngày 25/2/2010
4 Cờ thi đua của UBND Tỉnh năm 2010 591/QĐ-UBND Ngày 24/2/2011
5 Bằng khen UBND Tỉnh 10 năm gđ từ 2001-2010 4329/QĐ-UBND Ngày 30/12/2010
6 Bằng khen của UBND tỉnh năm 2009 693/QĐ-UBND Ngày 25/2/2010
7 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2010 690/QĐ-UBND Ngày 7/3/2011
8 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2011 475/QĐ-UBND Ngày 27/2/2012
9 Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012 434/QĐ-UBND ngày 22/2/2013
10 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2012 435/QĐ-UBND Ngày 22/2/2013
11 Cờ thi đua của UBND Tỉnh năm 2013 349/QĐ-UBND Ngày 13/2/2014
12 Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2015 2123/QĐ-TTg Ngày 1/12/2015
13 Bằng khen UBND Tỉnh chương trình
Quốc gia DS-KHHGĐ gđ 2011-2015
113/QĐ-UBND Ngày 18/1/2016
14 Giấy khen của Sở Y tế năm 2015 193/QĐSYT Ngày 09/3/2016
15 Bằng khen Bộ Y tế về công tác
phòng chống SDD GĐ 2011-2015
1541/QĐ-BYT Ngày 26/4/2016
  * Cá nhân:  
  - 01 Thầy Thuốc ưu tú 
- 02 Bằng khen UBND tỉnh
- 01 Bằng khen thủ tướng chính phủ
- Nhiều Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở