Lãnh Đạo Trung Tâm Qua Các Thời Kỳ

1. Lãnh đạo Trung tâm đương nhiệm:
* Giám đốc: BS CKII. Dương Thanh Hiền. 
* Phó Giám đốc: Bs CKI Võ Nguyên Diễm Thy.
2. Trạm trưởng/ Giám đốc Trung tâm qua các thời kỳ:
* Bs Châu Thị Minh Nguyệt – Trạm trưởng giai đoạn 1976 - ?? (L. sử ngành Y tế BD 1975 – 2005 ghi Bs Châu Minh Nguyệt);
* Bs Vũ Thị Kim Tính – Trạm trưởng giai đoạn 19... - ??
* Bs Huỳnh Thị Kim Chi – Trạm trưởng, Giám đốc giai đoạn 1991 – 2002;
* Bs Văn Quang Tân – Giám đốc giai đoạn 2003 – 7/ 2007;
* Bs Phạm Thị Ngọc Thủy – Giám đốc giai đoạn 8/2007 – 2015
* Bs Đào Thị Mỹ Phượng  - Giám đốc từ 2016 - 10/2018
* Bs Dương Thanh Hiền: 11/2018 đến nay