Định Hướng Phát Triển

Theo Thông tư 59/2015/TT-BYT ngày 31/12/2015, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm:
 Ban giám đốc:  Có 01 Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật;
 Phòng chức năng gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Về chuyên môn có 04 Khoa gồm: Khoa SKBM và KHHGĐ; Khoa sức khỏe trẻ em và Phòng chống SDD; Khoa hỗ trợ sinh sản và nam học và Khoa SKSS Vị thành niên và thanh niên.
Ngoài ra Trung tâm chăm sóc SKSS còn có 02 chức năng rõ rêt:
-  Chức năng y học dự phòng: Giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước, các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Chức năng khám bệnh, chữa bệnh:
+ Tổ chức thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa với qui mô 40 giường bệnh nội trú, tương đương Bệnh viện hạng III theo quy định tại công văn số 4083/UBND-VX ngày 18/11/2015 và Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối với Cơ sở khám chữa bệnh thuộc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương.
+ Phòng khám đa khoa với các chuyên khoa  (Nội, Ngoại tổng quát, Sản Phụ khoa – KHHGĐ, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh và Xét nghiệm) và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn dựa trên cơ sở thực tế về nhân lực, cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị y tế của đơn vị, thực hiện theo đúng phạm vi chuyên môn và Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh được Sở Y tế phê duyệt.
.