Ban Giám Đốc

* Giám đốc: BS CKII. Dương Thanh Hiền. 
* Phó Giám đốc: Bs CKII Võ Nguyên Diễm Thy.