Ngày 30/3/2019 Tập huấn Nhũ ảnh cập nhật từ lý thuyết đến thực hành. Bs Nguyễn Quang Trọng