Ngày 26-27/5/2020 Phá thai an toàn và các biện pháp KHHGĐ