Ngày 24 - 26/7/2019 Tập huấn HMVS. BSCKI Đặng Ngọc Khánh Khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ