Ngày 24/11/2020 Triển khai 3 bệnh HIV, Giang Mai, VGSV B