Ngày 21-23/5/2020 Dự án "Cải thiện SDD". Bs CKII Võ Nguyên Diễm Thy