Ngày 20-21/5/207 Tập huấn "Phá Thai An Toàn". Bs CK Nguyễn Thị Thanh Tú