Ngày 19/10/2018 Rung chuông vàng "Hội thi cán bộ chuyên trách dinh dưỡng giỏi 2018"