Ngày 16-18/10/2018 Tập huấn triển khai chương trình sữa học đường