Ngày 10/01/2020, Hội nghị tổng kết năm 2019 tại TTCSSKSS tỉnh Bình Dương