Ngày 10/01/2010 Hội nghị tổng kết chương trình NTYT về chăm sóc SKSS năm 2019