Ngày 06/3/2020 Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 năm 2020