Ngày 06 -13 -20/11/2018 tập huấn chuyên đề "Ung thư CTC"