Đoàn Cơ sở Sở Y tế thực hiện phong trào xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”