27/02/2018. Kỷ niệm 63 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam