V/v: tổ chức giám sát hệ sức khỏe sinh sản 6 tháng đầu năm 2018.

- Mời Lãnh đạo khoa Phụ sản - CSSKSS của TTYT huyện/thị/ thành phố tham gia cùng đoàn khi giám sát tuyến xã và khoa sản thuộc TTYT huyện, thị. - Mời lãnh đạo Phòng Y tế huyện/thị/ thành phố cùng tham gia khi giám sát hệ y tế ngoài công lập trên địa bàn quản lý. 2. Thời gian: Từ ngày 11/6/2018 đến 25/6/2018 (Lịch cụ thể kèm theo). 3. Nội dung giám sát: (Đính kèm Nội dung giám sát cụ thể)

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
              SỞ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:  935 /SYT-NV                                                                             Bình Dương, ngày  10 tháng 5  năm  2018
V/v: tổ chức giám sát hệ sức khỏe
 sinh sản 6 tháng đầu năm 2018.
 
Kính gửi:    
- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Bệnh viện Quân Y 4;
- Bệnh viện đa khoa Công ty cao su Dầu Tiếng;
- Các BVĐK, PKĐK ngoài công lập. (theo danh sách)
 
Thực hiện kế hoạch của Vụ sức khỏe BMTE – Bộ Y tế và Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Từ Dũ về giám sát chỉ đạo tuyến 6 tháng đầu năm 2018, Sở Y tế tổ chức đoàn giám sát các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thành phần đoàn giám sát:
- Lãnh đạo Sở Y tế                                                                     - Trưởng đoàn
- Lãnh đạo Trung tâm CSSKSS tỉnh                                          - Phó đoàn
- Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế                                                   - Thành viên
- Lãnh đạo Khoa sản, BVĐK tỉnh                                                - Thành viên
- Lãnh đạo Khoa sơ sinh, BVĐK tỉnh                                          - Thành viên
- GV bộ môn phụ sản, trường CĐ Y tế Bình Dương                  - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, TK CSSKBM - KHHGĐ;                 - Thành viên        
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Khoa CSSKBM - KHHGĐ - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Ngọc Ân, Khoa CSSKBM - KHHGĐ;                   - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Ngọc, Khoa CSSKBM - KHHGĐ                   - Thành viên
- Bà Lương Thị Mỹ Lệ, Phòng Tổ chức - Hành chánh           - Thành viên
- Bà Lê Thị Bích Nga, Phòng Tổ chức - Hành chánh              - Thư ký.
 
- Mời Lãnh đạo khoa Phụ sản - CSSKSS của TTYT huyện/thị/ thành phố tham gia cùng đoàn khi giám sát tuyến xã và khoa sản thuộc TTYT huyện, thị.
- Mời lãnh đạo Phòng Y tế huyện/thị/ thành phố cùng tham gia khi giám sát hệ y tế ngoài công lập trên địa bàn quản lý.
2. Thời gian: Từ ngày 11/6/2018 đến 25/6/2018 (Lịch cụ thể kèm theo).
3. Nội dung giám sát: (Đính kèm Nội dung giám sát cụ thể)
4. Phản hồi kết quả giám sát: Đoàn giám sát báo cáo phản hồi kết quả cho các đơn vị liên quan vào cuối buổi giám sát.
Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị các nội dung báo cáo tóm tắt hoạt động chuyên môn trong 6 tháng đầu năm, phối hợp và tạo điều kiện để đợt giám sát đạt kết quả tốt./.
 
Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- BS Thuận – PGĐ SYT;
- Phòng CĐT – BV Từ Dũ;
- Lưu: VT.
 
 
LỊCH GIÁM SÁT CHỈ ĐẠO TUYẾN
6 tháng đầu năm  2018
(Từ ngày 11/6/2018 – 26/6/2018)
NGÀY ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Người giám sát GHI CHÚ
 
11/6/18
(Thứ 2)
Huyện Dầu Tiếng
- Sáng: 01 Trạm Y tế xã và Khoa Phụ sản - CSSKSS
    Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT Dầu Tiếng
- Chiều: Giám sát BV Cao su Dầu Tiếng
 
Bs. Phượng Xe rước lúc
 6 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
12/6/18
(Thứ 3)
Huyện Phú Giáo
- Sáng: 1 TYT xã
- Chiều:  Khoa Phụ sản  - CSSKSS
     Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT Phú Gíao
 
Bs. Hiền
(Chiều Bs. Hiền họp triển khai TT 07; Bs. Phượng họp SHĐ)
Xe rước lúc
6 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
13/6/18
(Thứ 4)
- Sáng: Huyện Bắc Tân Uyên
    01 Trạm Y tế xã và Khoa Phụ sản - CSSKSS
    Báo cao phản hồi của đoàn GS tại TTYT Bắc Tân Uyên
- Chiều: Thị xã Tân Uyên
    01 Trạm Y tế xã và Khoa Phụ sản - CSSKSS
    Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT  Tân Uyên
 
Bs. Phượng Xe rước lúc
 6g30 phút giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
14/6/18
(Thứ 5)
- Sáng: Huyện Bàu Bàng
   01 Trạm Y tế xã và Khoa Phụ sản - CSSKSS      
   Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT Bàu Bàng
- Chiều: Thị xã Bến Cát
      01 Trạm Y tế xã và Khoa Phụ sản - CSSKSS
      Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT Bến Cát
 
Bs. Hiền
 
Xe rước lúc
6g30 tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
15/6/18
(Thứ 6)
- Sáng:   PKĐK Nguyễn Trãi- Thủ Dầu Một
- Chiều: BVĐK tư nhân Bình Dương
 
Bs. Thuận
Bs. Phượng
Bs. Hiền
 
Xe rước lúc
7 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
16/6/18
(Thứ 7)
Thành phố Thủ Dầu Một
- Sáng:   BVĐK Vạn Phúc I
- Chiều: BVĐK Sài Gòn - Bình Dương
 
Bs. Hiền
 
Xe rước lúc
7 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
18/6/18
(Thứ 2)
Thị xã Dĩ An
- Sáng:   1 TYT phường
- Chiều: Giám sát Khoa Phụ sản - SKSS
   Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT Dĩ An
 
Bs. Hiền
 
Xe rước lúc
6g30 tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
19/6/18
(Thứ 3)
Thị xã Thuận An
 - Sáng:   BV QT Hạnh Phúc
 - Chiều: 01 Trạm Y tế xã và Khoa Phụ sản - CSSKSS
    Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT Thuận An
 
 
 
Bs. Phượng (sáng)
Bs. Hiền (cả ngày)
 
Xe rước lúc
 6g30 tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
20/6/18
(Thứ 4)
Thành phố Thủ Dầu Một
- Sáng:   1 TYT phường
   Báo cáo phản hồi của đoàn GS tại TTYT TP. TDM
- Chiều:  Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương    
 
Bs. Tú (sáng)
Bs. Phượng (chiều) + Bs. Hiền (chiều)
 
Xe rước lúc
7 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
21/6/18
(Thứ 5)
- Sáng:   BVĐKTN Mỹ Phước  
- Chiều: BVĐK Hoàn Hảo II
 
Bs. Hiền Xe rước lúc
7 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
22/6/18
(Thứ 6)
Thị xã Dĩ An
- Sáng:   BV Quân Y 4
- Chiều: BVĐK Hoàn Hảo I
 
Bs. Phượng
Bs. Hiền
 
Xe rước lúc
6g30 tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
23/6/18
(Thứ 7)
- Sáng:   BVĐK Vạn Phúc II
 
Bs. Hiền
 
Xe rước lúc
7 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
25/6/18
(Thứ 2)
- Sáng:   Khoa sản – Khoa sơ sinh BVĐK tỉnh Bình Dương                     
- Chiều: Bệnh viện Quốc tế Becamex
 
Bs. Phượng
Bs. Hiền
Bs. Tú
 
Xe rước lúc
7 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
26/6/18
(Thứ 3)
- Sáng:   PKĐK Đại Tín                     
- Chiều: BV Quốc tế Columbia
 
Bs. Thuận
Bs. Phượng
Bs. Hiền
 
Xe rước lúc
7 giờ tại Trung tâm CSSKSS tỉnh
 
*** Ghi Chú: Người giám sát có thể thay đổi phụ thuộc công tác đột xuất của đơn vị.
 
 
 
 
 NỘI DUNG GIÁM SÁT CHỈ ĐẠO TUYẾN
6 tháng đầu năm  2018
 • Nhân lực (số lượng, chức danh, cơ cấu).
 • Trang thiết bị (CPAP, đèn chiếu vàng da, monitoring SK…).
 • Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.
 • Các chỉ thị của Bộ Y tế:

-Chỉ thị 08/1998/CT-BYT về việc tăng cường dự phòng và cấp cứu các tai biến sản khoa.

-Chỉ thị 04/2003/CT-BYT về việc tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh.

-Chỉ thị 05/2009/CT-BYT về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ nhằm giảm tử vong mẹ.

 • Chất lượng chuyên môn:
 •  Chương trình Làm mẹ an toàn:
+ Công tác quản lý thai, tiêm phòng uốn ván (VAT);
     + Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh : Tầm soát các dị tật bẩm sinh  và bệnh lý di truyền;
+ Nhiễm khuẩn thai kỳ: Rubella, Zika, TORCH, Streptococcus nhóm B…
+ Phòng lây truyền mẹ - con (HIV, VGSV B, Giang mai);
● Số PN có thai được xét nghiệm HIV
● Số PN có thai nhiễm HIV được điều trị ARV
● Số PN đẻ được xét nghiệm HIV
● Số PN có kết quả khẳng định HIV dương tính
● Số PN đẻ HIV dương tính được điều trị ARV
● Số trẻ sinh ra từ bà mẹ có HIV dương tính
● Số trẻ sinh ra từ mẹ HIV (+) được làm xét nghiệm PCR lần 1 (nếu   có)
+ Tầm soát đái tháo đường thai kỳ;
+ Công tác chăm sóc trong đẻ.
 • Chăm sóc thiết yếu bà mẹ - trẻ sơ sinh (EENC) trong và ngay sau đẻ theo QĐ 4763/2014/ QĐ-BYT, trong mổ lấy thai theo QĐ 6734/ QĐ-BYT ngày 15/11/2016.
 • Công tác sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh các bệnh lý di truyền bẩm sinh.
 • Khám phụ khoa – KHHGĐ: Nạo phá thai an toàn, bệnh lây truyền qua đường tình dục kể cả HIV/AIDS. Dự phòng và kiểm soát ung thư CTC.
 • Thống kê, báo cáo theo Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế về việc quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã (kể cả hệ thống Y tế ngoài công lập).
 • Giám sát TBSK – TVM.
 • Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em theo CV số 626/ BYT-BM-TE ngày 17/1/2015 và CV số 183/ SKSS ngày 06/5/2016 về việc thay đổi mẫu sổ khám thai thành sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em.
a. Đối với Khoa chăm sóc SKSS - TTYT các huyện, thị xã, thành phố:
- Công tác giám sát hỗ trợ chỉ đạo tuyến xã;
- Giám sát góc vị thành niên - thanh niên;
- Công tác truyền thông - tư vấn;
- Dịch vụ kỹ thuật tại chỗ, thực hiện hướng dẫn quốc gia về CSSKSS;
    - Hồ sơ bệnh án, bảo quản, sử dụng trang thiết bị, thuốc thiết yếu, thuốc
     cấp cứu sản khoa..,
b. Đối với Khoa sản, Khoa sơ sinh BV tuyến tỉnh:
- Giám sát đơn nguyên sơ sinh;
- Chuyên môn kỹ thuật;
- Bệnh án, bảo quản, sử dụng trang thiết bị, thuốc thiết yếu, thuốc cấp
 cứu sản khoa..;
- Công tác chuyển viện an toàn;
- Công tác giám sát chỉ đạo tuyến;
- Công tác đào tạo huấn luyện.
c. Đối với Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn:
- Công tác quản lý thai nghén;
- Chuyên môn kỹ thuật trong cung cấp dịch vụ CSSKSS;
- Công tác truyền thông, tư vấn;
- Chế độ hồ sơ bệnh án, bảo quản, sử dụng trang thiết bị, thuốc thiết yếu,
thuốc cấp cứu sản khoa..,
- Giám sát góc hồi sức sơ sinh (cơ sở có thực hiện đỡ đẻ).
d. Đối với cơ sở y tế Ngành: Bệnh viện đa khoa Công ty cao su Dầu Tiếng, Bệnh viện Quân Y 4, các Bệnh viện đa khoa, Nhà bảo sanh và phòng khám đa khoa thuộc hệ thống y tế ngoài công lập có thực hiện dịch vụ sản- KHHGĐ:
- Thực hiện hướng dẫn quốc gia trong cung cấp dịch vụ CSSKSS;
- Chất lượng chuyên môn kỹ thuật;
- Phương tiện trang thiết bị, thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu sản khoa;
- Góc hồi sức sơ sinh, đơn nguyên sơ sinh;
- Hồ sơ bệnh án, sổ sách báo cáo;
- Công tác chuyển viện an toàn;
- Công tác tập huấn, đào tạo liên tục về lĩnh vực CSSKSS.
 

 

các bài viết khác