TT Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Bình Dương trân trọng thông báo

Về việc PKĐK Thủ Dầu Một và PKĐK Đại Tín sử dụng tên Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Bình Dương trong thông tin quảng cáo các dịch vụ của Phòng khám gây ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm.

SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SKSS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:        / TB-SKSS                                                                                                                                    Bình Dương, ngày      tháng      năm  2019
 
THÔNG BÁO
Về việc PKĐK Thủ Dầu Một và PKĐK Đại Tín sử dụng tên Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Bình Dương trong thông tin quảng cáo các dịch vụ của Phòng khám gây ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm.
 
  Kính gửi: - Liên đoàn lao động tỉnh;
                   - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
                   - Tỉnh đoàn Bình Dương;
                   - TTYT, Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

 
Căn cứ vào nội dung thông tin quảng cáo của PKĐK Thủ Dầu Một và PKĐK Đại Tín trên các trang Web và trang mạng xã hội;
Căn cứ quyết định số 18/2006/QĐ-UB  ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em –KHHGĐ thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản  Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-SYT ngày 05/8/2016 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Bình Dương;
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu lĩnh vực sức khỏe sinh sản trong toàn tỉnh. Về việc Phòng khám đa khoa Thủ Dầu Một và PKĐK Đại Tín sử dụng tên Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Bình Dương trong thông tin quảng cáo các dịch vụ của Phòng khám gây ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm, cụ thể như sau:
Thời gian vừa qua trên trang Web quảng cáo của Phòng khám đa khoa Thủ Dầu Một (Địa chỉ: Số 303 Đại lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Phòng khám đa khoa Đại Tín (Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương) giới thiệu một số dịch vụ khám chữa bệnh của phòng khám, sau đó đã sử dụng tên của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản dưới nhiều hình thức khác nhau gây nhầm lẫn cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương:
Ví dụ: “địa chỉ trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương”;”địa chỉ trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương ; “Đa khoa Thủ Dầu Một - Địa chỉ trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương”;” ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THỦ DẦU MỘT “….,”Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Đại Tín”, “Phòng khám Đa khoa Đại Tín được biết đến là địa chỉ trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Bình Dương uy tín”; ..
được lặp đi lặp lại 10 lần gây sự nhầm lẫn cho khách hàng khi muốn đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Dương khám chữa bệnh. Một số khách hàng khi đọc được thông tin này sẽ nghĩ rằng PKĐK Thủ Dầu Một và PKĐK Đại Tín chính là Trung tâm Chăm sóc SKSS Bình Dương. Việc nhầm lẫn này làm cho người dân Bình Dương tốn kém rất nhiều khi đi khám chữa bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trung tâm.
          Nhằm giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tránh bị nhầm lẫn, tốn kém nhiều tiền, không khỏi bệnh mà còn để lại di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe khi đi khám bệnh nhầm địa chỉ. Nay, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Bình Dương xin thông báo khẳng định lại Tên cơ sở khám chữa bệnh, địa chỉ, số điện thoại chính xác của Trung tâm như sau:
          + Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Bình Dương
          + Giám đốc Trung tâm: BSCKII. Dương Thanh Hiền
          + Địa chỉ: Số 213 Yersin, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
          + Số điện thoại liên hệ: 0274.3855.712 và 0274.3822.402                            
Để cùng chung tay bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, người dân Bình Dương, đặc biệt là các đối tượng công nhân nhập cư, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Bình Dương rất mong các cơ quan, ban ngành đoàn thể, Tỉnh đoàn Bình Dương, các TTYT, các đồng nghiệp phối hợp tuyên truyền rộng rãi giúp người dân hiểu rõ, cảnh giác khi đọc các thông tin quảng cáo trên. Mọi khó khăn, vướng mắc xin phản hồi về Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Bình Dương, địa chỉ: Số 213 Yersin, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, số điện thoại liên hệ: 0274.3855.712 và 0274.3822.402
(Đính kèm nội dung quảng cáo và đường dẫn trên mạng xã hội của một số Phòng khám đa khoa đã sử dụng tên của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Bình Dương và nội dung về danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ sinh sản mục đích gây nhầm lẫn cho khách hàng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm)
- PKĐK Thủ Dầu Một: https://phongkhamdakhoathudaumot.vn/dia-chi-trung-tam-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-tinh-binh-duong-1654.html
- PKĐK Đại Tín: https://phongkhamdakhoadaitin.vn/dia-chi-trung-tam-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-binh-duong-uy-tin.html
Xin trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                                                                                         (Đã ký)
- Sở Y tế Bình Dương;
 - Lưu: VT.                                                                                                                                                            DƯƠNG THANH HIỀN

 

các bài viết khác