Ngày 28/12/2018, tập huấn online " "Cập nhật QĐ 5418 và 6250 của BYT, báo cáo giám sát hỗ trợ PLTCM 2018 của BV Từ Dũ"

Giảng viên: Bv Từ Dũ

Địa điểm: TT CSSKSS

các bài viết khác