Ngày 28/03/2019 lúc 8:00,

Nội dung:  -  Dự án CSSKSS -  Dự phòng và kiểm soát ung thư CTC -  Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em -  CT sữa học đường

Địa điểm: TT CSSKSS Bình Dương
Thành phần:
-  BCĐ dự án CTTTDDTE tỉnh
-  Lãnh đạo TT Y tế huyện, thị, TP
-  Trưởng khoa PS - CSSKSS huyện, thị, TP

các bài viết khác