Ngày 16 và 19/3/2018 về việc triển khai và tập huấn Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2018

Thời gian: Lúc 8 giờ, ngày 16/3/2018 và I9/3/2018, chia làm 02 đợt: + Đợt l: 16/3/2018 (Thứ 6) + Đợt II: 19/3/2018 (Thứ 2)

Địa điểm: Hội tường lầu 4, TT Chăm sóc SKSS, 213 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một.

các bài viết khác