Ngày 15/03/2019 lúc 8h00. Triển khai dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và chương trình sữa học đường 2019

Phụ trách: Bs CKI Võ Nguyên Diễm Thy

Địa điểm: TT Chăm sóc SKSS Bình Dương

các bài viết khác