Ngày 14/3/2018. về việc hội nghị triển khai giao chỉ tiêu CT Chăm sóc SKSS và điều trị ARV trong PLTMC

Trung tâm CSSKSS Kính gửi: - BVĐK tỉnh - TTYT huyện/thị/TP; - BV Quân Y 4, BVĐK CS Dầu Tiếng - Các bệnh viện/PKĐK theo danh sách đính kèm. Để Hội nghị được diễn ra thuận lợi, Trung tâm đề nghị các đơn vị cử người tham dự theo đúng tinh thần công văn. Danh sách tham dự các đơn vị gửi về Trung tâm trước ngày 12/3/2018 để chuẩn bị tài liệu. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ SĐT: 0274 3855 713. Xin trân trọng cảm ơn!

Trung Tâm Chăm sóc SKSS Bình Dương thông báo.

các bài viết khác