Ngày 12/10/2018. Tổ chức Hội thi "Cán bộ chuyên trách dinh dưỡng giỏi"

Địa điểm: TTYT huyện thị, TP

Đối tượng: ca1b bộ chuyên trách 91 xã phường, thị trấn.

các bài viết khác