Dời ngày lớp tập huấn "Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân và bệnh lý, chăm sóc bằng PP Kangaroo"

V/v dời ngày lớp tập huấn "Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân và bệnh lý, chăm sóc bằng PP Kangaroo" sang ngày 10-12/10/2019. Giảng viên: Bs CKI Nguyễn Thị Hồng Thủy, Trưởng khoa sơ sinh, BV Đa Khoa Tinh.

TT Chăm sóc SKSS xin thông báo v/v dời ngày lớp tập huấn "Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân và bệnh lý, chăm sóc bằng PP Kangaroo" sang ngày 10-12/10/2019

các bài viết khác