16 -19/03/2018. Triển khai và tập huấn Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2018

Thời gian: Lúc 8g00 ngày 16/03/2018 và ngày 19/03/2018. Địa điểm: TT Chăm sóc SKSS, hội trường lầu 4.

Thời gian: Lúc 8g00 ngày 16/03/2018 và ngày 19/03/2018. Địa điểm: TT Chăm sóc SKSS, hội trường lầu 4.

các bài viết khác