09-12/04/2018. Tập huấn Online

TẬP HUẤN ONLINE. Thời gian: các buổi chiều từ 09-12/04/2018 từ 13.30-16.30. Địa điểm: Hội trường TT CSSKSS. Số lượng học viện: Mỗi tỉnh cử 2 bác sĩ tham dự

Đăng ký Phòng chỉ đạo tuyến Bv Từ Dũ trước ngày 04/04/208. Nếu không tham dự, cũng vui lòng phản hồi lại trước ngày 04/04/2018.

các bài viết khác